1.3.2020 TLD-08 + TLD-E16

מעגל 16 מוצאים  OCמבודדים גלוונית מורכב על גבי יחידת הבסיס מופעל בהמשך למרחב הכתובות של יחידת הבסיס : 8 + 16 מאפשר מגוון תצורות עבודה נוריות LED  לאינדיקציית הפעלה

1.3.2020 TLD-08 + TSM-E16

מעגל 16 מבואות מפסקים מבודדים גלוונית מורכב על גבי יחידת הבסיס מופעל בהמשך למרחב הכתובות של יחידת הבסיס : 8 + 16 מאפשר מגוון תצורות עבודה נוריות LED  לאינדיקציית הפעלה

1.3.2020 TLD-08 + TLD-R8

מעגל 8 ממסרים מבודדים גלוונית מורכב על גבי יחידת הבסיס מופעל ממרחב הכתובות של יחידת הבסיס – 8 הכתובות הראשונות, במקביל ל8 מוצאי ה- OC נוריות LED  לאינדיקציית הפעלה

1.3.2020 TLD-08 מכלול מבואת/מוצאים כתובתי

מכלול מבואות/מוצאים רב תכליתי מעגל SLC  מופרד גלוונית מהמבוא/מוצא כולל 8 מוצאי OC  במעגל הבסיס מאפשר הרחבות למעגלי מבוא/ מוצא וממסרים. מרחב הכתובות נקבע ע"י תכנות נוריות LED  לאינדיקציית הפעלה

1.3.2020 LI-3000E מנתקי קו

מנתק קו ללא כתובת מבודד ברמת ההתקן- גלאי או אביזר מותקן בבסיס גלאי מוגבה מאפשר שרידות והמשך עבודה של כלל התקני הלולאה, גם במצב של קצר

1.3.2020 LI-3000 מנתקי קו

מנתק קו כתובתי מאפשר עבודה ב-Class A או B מבצע נטרול אוטומטי של קטעי לולאה מקוצרים

1.3.2020 ADR-742 מכלול מיתוג לרמקולים

מכלול מיתוג AC/DC כתובתי מופעל מלולאת הגלאים (SLC) בלבד אינו דורש אספקת 24Vdc כתובות אחת משמש למיתוג רמקולים

1.3.2020 ADR-741 מכלול ממסר כתובתי

מכלול ממסר כתובתי מופעל מלולאת הגלאים (SLC) בלבד אינו דורש אספקת 24Vdc כתובות אחת משמש להשבתת מעליות, הפסקת ארון חשמל, הפעלת מפוחים, או סגירת דלתות אש

1.3.2020 ADR-723 מכלול משולב כתובתי

מכלול מבוא/מוצה תלת ערוצי למערכות כתובתיות מבוא למד לחץ שני מוצאים להפעלות קו התקשורת מבודד גלוונית מאספקת 24Vdc לשטח 1, 2, או 3 כתובות – ניתן להגדיר באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

1.3.2020 ADR-705 מכלול מבוא

מכלול מבוא מפסק מבוא אחד/שניים – לחיבור מפסק לחץ (פרסוסטאט); מפסק זרימה; או בקרת שסתום למתזים כתובת אחת או שתיים ניתן להגדיר תכונות עבודה באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

1.3.2020 ADR-718 מכלול מבוא אזורי

מכלול מבוא אזורי – זהה פונקציונאלית ל-ADR-818A שמונה אזורים – לכל אזור ניתן לחבר 25 גלאים אזוריים מספק 24Vdc לגלאי קרן ומאפשר לבצע בהם השב (reset) קו התקשורת מבודד גלוונית מאספקת 24Vdc לשטח שמונה כתובות – ניתן להגדיר כארבע כתובות באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

27.2.2020 ADR-712 מכלול מבוא אזורי

מכלול מבוא אזורי – זהה פונקציונאלית ל-ADR-812A שני אזורים – לכל אזור ניתן לחבר 25 גלאים אזוריים מספק 24Vdc לגלאי קרן ומאפשר לבצע בהם השב (reset) קו התקשורת מבודד גלוונית מאספקת 24Vdc לשטח שתי כתובות – ניתן להגדיר ככתובת אחת באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

29.8.2018 כרטיסי תקשורת

מכלול תקשורת לחיבור בין רכזות LON-7000 כרטיס התקשורת 7000-LON מאפשר חיבור של עד 32 רכזות 7000-ADR ברשת בשיטת PEER TO PEER כך שישנה שליטה מלאה על המתקן מכל רכזת. ניתן לבצע את חיבור הרשת במספר טופולוגיות: bus, star, ring, mixed. חיבור ברשת הרכזות אפשרי מלבד כבלי נחושת גם ע"י סיב אופטי למרחקים של עד 25 […]

מה ניתן עוד למצא באתר שלנו?