TFH-280A גלאי חום כתובתי

גלאי החום מתוצרת טלפייר הינו גלאי כתובתי המאפשר עבודה בשני אופנים - אזעקת אש בטמפרטורה קבועה ואזעקה כתוצאה מגילוי קצב עליית הטמפרטורה

הורד ספרות טכנית קובץ REVIT הורד ברושור
גלאי כתובתי משולב עשן וחום TPH
 • Standart EN-54
 • Standart CE
 • מיוצר בישראל
 • תו תקן ירוק
 • מכון התקנים בישראל

גלאי TFH-280A מתוצרת טלפייר הינו גלאי חום "נקודתי" חכם בעל כתובת עצמאית אשר מאפשר כיסוי רדיוס שטח גילוי בהתאם לרמת הסיכון של המתקן ולגובה התקנת הגלאי.
גלאי החום נותן מענה בחללים שבהם קיים עשן או אדים ורוצים למנוע אזעקות שווא.
לגלאי החום מספר אופני גילוי:
1. טמפ' קבועה כאשר נקודת האזעקה נקבעת בין 50 ל-90 מעלות.
2. מצב משולב, שילוב בין קצב עליית טמפ' וטמפ' קובעה. במצב זה סף האזעקה של עליית הטמפ' יכול להיות 7-13 מעלות לדקה והטמפ' הקבועה היא 60 מעלות.
הגלאי מיועד לעבוד עם הרכזות הכתובתיות מתוצרת טלפייר לרבות ,GUARD-7 ADR7000 , SAVER 7000 ועוד.

הגלאי מיועד להתקנה במתקנים שונים


יתרונות
 • הגלאי כולל נורית התראה הנראית מ-360 מעלות
 • עיצוב מלוטש ומודרני
 • תקשורת אנלוגית

נתונים טכניים
 • נקודת האזעקה נקבעת בין C°90 – C°50 בקפיצות של C°1
 • סף האזעקה של עליית הטמפרטורה יכול להיות בין 7 מעלות לדקה ל-13 מעלות לדקה
 • מכיל מיקרו מעבד המאפשר בקרה מדויקת של חיישן החום, עבוד האות, ותקשורת דו-כיוונית בין הגלאי והרכזת
 • יכולת גילוי אש מהירה ואמינה ללא השפעות סביבה ולכלוך
 • ללא אזעקות שווא

תקינה
 • מאושר לת.י. 1220
 • התקן האירופאי EN-54
 • בעל תו תקן ירוק ממכון התקנים