הרשמה

  אנא הקפידו על פרטים נכונים ועדכניים בעת ההרשמה. פרטים אלו ישמשו אותנו בעתיד ויעזרו לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר.  תאריך לידה
  חפש מיקוד  תאריך לידה
  תאריך לידה
  אני מסכים לתנאים המפורטים בתקנון

  תקנון והוראות שימוש והזמנה ב"טלפייר אונליין

  ברוכים הבאים ל"טלפייר אונליין", מערכת ההזמנות החדשנית המקוונת של חברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ח.פ 510758139 (להלן: "טלפייר" ו/או "החברה").

  התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת ההזמנה באתר, יגדירו את מידת האחריות, מועדי האספקה, דרכי האספקה וביטול העסקאות וכיוב'.

  הנכם מתבקשים, אפוא, לקרוא תנאים אלו בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינכם לבין חברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ.

  כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה בתחתית מסך זה ולהקיש על הכפתור הנושא את המילים "אני מסכים". אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, הקישו על הכפתור הנושא את המילה "בטל". הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, תאפשר את השלמת הליך הרישום למערכת ההזמנות.

  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

  הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

  עם זאת, יובהר כי טלפייר עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח למוצרים מסוים, טלפייר תעשה את מירב המאמצים לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה.

  ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת טלפייר, מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פקס ו/או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית טלפייר להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי טלפייר בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.

  מהי "טלפייר אונליין"?

  "טלפייר אונליין" היא מערכת ההזמנות של חברת טלפייר, המיועדת ללקוחות טלפייר קיימים בלבד ואינה מיועדת להזמנות חד פעמיות. באתר זה תוכלו להזמין את מוצרי חברת טלפייר, המוצעים למכירה בחנות המכר של טלפייר. את המוצרים תמיד תוכלו לרכוש גם באמצעות הזמנה טלפונית וכן באמצעות הפקס או בחנות המכר של טלפייר.

  החברה תשמח לשרת לקוחות חדשים / חד פעמיים בחנות המכר של החברה או בפרטי ההתקשרות שנמצאים באתר החברה.

  מי עומד מאחורי "טלפייר אונליין"?

  את "טלפייר אונליין" מנהלת ומפעילה חברת "טלפייר גלאי אש וגז בע"מ" מרחוב הסיבים 43 פתח תקוה. בכל שאלה הנוגעת לאתר או למערכת ההזמנות ולשרות לקוחות תוכלו לפנות למשרדי החברה,

  בטלפון: 03-9700400 בשעות 09:00-17:00 בימים א-ה , באמצעות פקס שמספרו: 03-9211816 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

  מי רשאי להזמין ב"טלפייר אונליין"?

  האתר נועד לסייע בהזמנות על ידי לקוחות רשומים וקבועים של החברה אשר השלימו את תהליך ההרשמה לשרות. לקוחות חד פעמיים או מזדמנים מוזמנים לבצע הזמנות טלפוניות או להגיע לחנות המכר של החברה.

  כמו כן על המשתמש להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

  חברת טלפייר שומרת לעצמה הזכות הבלעדית, שלא לאפשר ללקוח מסוים להשתמש במערכת ו/או לחסום לקוח מלהשתמש במערכת ו/או לא להזמין מוצרים ב"טלפייר אונליין" - וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית טלפייר לבטל את זכאותכם להזמין ב"טלפייר אונליין" בכל אחד מהמקרים הבאים:

  אם בעת הליך ההרשמה ב"טלפייר אונליין" נרשמו במתכוון פרטים שגויים;

  אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר טלפייר ו/או ב"טלפייר אונליין", או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של טלפייר.

  אם השתמשתם בשירותי אתר טלפייר ו/או ב"טלפייר אונליין" לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע טלפייר.

  אם אתם חייבים כספים לטלפייר או לחברות הקשורות עמה, ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;

  אם בצעתם פעולה שיש בה לפגוע בטלפייר ו/או טלפייר אוןליין ו/או מי מטעמם ו/או בפעילות התקינה של האתר.

  ההרשמה ל"טלפייר אונליין":

  בעת ההרשמה ל"טלפייר אונליין" תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם, מספר תעודת זהות, ח.פ. כתובת ודרכי ההתקשרות ועוד). עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

  שם משתמש וסיסמה - בעת ההרשמה ל"טלפייר אונליין" תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל עת שתזמינו מוצרים באתר טלפייר, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך. שם המשתמש והסיסמה שבחרתם יזהו אתכם ויחסכו מכם את הצורך למלא שוב את פרטיכם האישיים. יהיה עליכם רק לוודא כי פרטיכם, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים. אם אינם מעודכנים, אתם מתבקשים לתקנם כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתכם ובמקרה הצורך אף ליצור אתכם קשר. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אתכם לצורך הזדהות גם בעת הפניה לטלפייר - לדוגמה, בבקשה לשינוי פרטי הזמנתכם.

  שמרו על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם. הקפידו להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות. זכרו: ככל שתחליפו את הסיסמה לעתים תכופות יותר, כך תטיבו את ההגנה על המידע בחשבונכם.

  יובהר בזאת בצורה ברורה וחד משמעית שטלפייר אינה אחראית אובדן ו/או שימוש לרעה ו/או כל נזק ו/או מעשה ו/או מחדל שייגרמו לכם כתוצאה מאובדן פרטי הכניסה שלכם ו/או שימוש לרעה בפרטי ההתקשרות שלכם ו/או כניסה של אדם זר למערכת בשמכם כתוצאה מכל פעולה כלשהיא לרבות של רשלנות בשמירה על סודיות פרטי הכניסה למערכת. הסכמתם לתקנון זה מאשרת הבהרה זו.

  טלפייר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

  המוצרים:

  טלפייר רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים ב"טלפייר אונליין". אשר על כן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה ב"טלפייר אונליין" במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה ב"טלפייר אונליין" גם בעתיד. טלפייר תפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. טלפייר שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל.

  הסל שלי:

  מוצרים שאתם מעוניינים להזמין ב"טלפייר אונליין" יישמרו ב"סל שלי" עד להשלמת תהליך ההזמנה, וישמרו גם לביקור הבא שלכם באתר.

  הזמנה קבועה מיועדת לביצוע רכישות חוזרות. היא מאפשרת שמירת מוצרים שהזמנתם לפחות פעם אחת בעבר. בכל עת לאחר ביצוע ההזמנה הראשונה תוכלו להוסיף או להוריד מוצרים מההזמנה הקבועה. ההזמנה הקבועה אינה מבטיחה, כמובן, את מחיר המוצרים או זמינותם בעת ביצוע הזמנה בפועל.

  מחירים:

  מובהר בזאת, כי "טלפייר אונליין" אינה מיועדת לתשלום באינטרנט וכי היא אינה מהווה תחליף או שינוי למחירון החברה הנקבע מעת לעת על ידי הנהלת החברה. "טלפייר אונליין" מיועדת אך ורק להזמנת מוצרי טלפייר ונועדה להקל על קהל הלקוחות הקבוע של החברה בהזמנת המוצרים ובמעקב אחר הזמנותיהם. החברה שומרת לעצמה הזכות לפרסם מבצעים ו/או לשנות מחירים ו/או כל שינוי אחר במדיניות המחירים ובשיקול דעתה הבלעדי.

  מחירון החברה המופיע באתר עשוי להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול לפי שיקול דעתה הבלעדי של טלפייר ובלא צורך בהודעה מוקדמת. על כל לקוח לוודא ולהתעדכן במחירי מוצרים החברה והחברה אינה אחראית על אי ידיעה או אי שביעות רצון בנוגע למחיר של מוצרים מסוימים.

  המחיר הקובע הנו מחיר המוצר כפי שמופיע במחירון במועד התשלום.

  דמי משלוח וטיפול בהזמנה

  טלפייר נוהגת לחייב את משלוחי לקוחותיה בדמי משלוח כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת. דמי המשלוח אינם מופיעים ב"טלפייר אונליין" ומצורפים להזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות כפי שמוקלדים במשרדי החברה וכפי שיובהרו ללקוח בעת ביצוע התשלום עבור הזמנתו.

  טלפייר שומרת לעצמה הזכות לשנות ו/או להפחית ו/או להעלות את תעריפי דמי המשלוח והטיפול בהזמנה כפי שייראו לה לנכון מעת לעת.

  היקף ההזמנה:

  טלפייר שומרת לעצמה הזכות לא לקבל הזמנות מתחת ו/או מעל לכמות מסוימת של מוצרים כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת וכפי שיפורסם באתר מעת לעת.

  אמצעי תשלום:

  תשלום עבור ההזמנות יבוצע מול משרדי החברה וחנות המכר של החברה, בתיאום טלפוני או הגעה לחנות המכר של החברה. תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנהוג בחברת טלפייר בעת אספקת ההזמנה בפועל.

  מבצעים, הטבות והנחות

  "טלפייר אונליין" מציעה מעת לעת מבצעים, הטבות והנחות ללקוחות טלפייר. טלפייר רשאית להציע ב"טלפייר אונליין" הטבות והנחות שונים מאלה המוצעים בחנות המכר טלפייר. טלפייר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

  לתשומת לבכם: אין לכם זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות ב"טלפייר אונליין". כל שינוי בפרטי הזמנתכם או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותכם למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם בחרתם מוצר והייתם זכאים לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיו זכאים לאותה הטבה;אם החלפתם מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיו זכאים להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום ו/או כמות המוצרים בהזמנתכם פחת בשל העובדה שמשקל המוצרים שסופקו לכם שונה מכפי שהזמנתם, יכול שתישלל זכאותכם למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לכם אלמלא פחת מחיר ההזמנה.

  דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותכם למבצעים, הטבות או הטבות ב"טלפייר אונליין". יחד עם זאת, נציגי טלפייר ישתדלו להודיע לכם טלפונית ולקבל את הנחיותיכם במקרה שזכאותכם למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי הזמנתכם.

  ליקוט ומשלוח

  בעת שימוש ב"טלפייר אונליין" המוצרים שהזמנתם, בכפוף לאמור בסעיף14 להלן, יסופקו לכם באמצעות שליח, למעט לאזורים אשר אינם נגישים לחברות השילוח הגדולות הפועלות בארץ.

  לחילופין, באם בחרתם בכך בטופס ההזמנה של המערכת, המוצרים כאמור יחכו לכם בחנות המכר של החברה לאיסוף עצמי, במשך 14 ימים ממועד השלמת ההזמנה.

  אין באפשרותנו להבטיח כי השירות המוענק ב"טלפייר אונליין" יספק את דרישותיך או יהיה נקי מטעויות אנוש, לרבות טעויות בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.

  המוצרים יסופקו למען שיימסר על ידיכם במועד ההרשמה או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח ובלבד שיהיה באזורי השימוש כמוגדר לעיל.

  יסופקו אך ורק מוצרים אשר שולמה תמורתם במלואה.

  מוקד "טלפייר אונליין" ישתדל לעדכן אתכם בכל מקרה של שינוי במועד האספקה. פרט לביטול דמי המשלוח בנסיבות האמורות, לא תהיה לכם כל טענה דרישה או תביעה כלפי טלפייר במקרה שמועד האספקה יהיה שונה (מוקדם או מאוחר) מהמועד המועדף הנקוב בהזמנה, ובכל מקרה לא תהיו פטורים מלשלם עבור ההזמנה עצמה

  דמי המשלוח אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף,דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.

  בעת אספקת המוצר, רשאית טלפייר או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו ו/או חתימתו של המזמין ו/או בעל אמצעי התשלום ו/או מורשה חתימה המוסמך לבצע את ההזמנה מטעמו כתנאי לאספקת ההזמנה.

  במקרה של עיכוב באספקה אנא דווחו לנו על העיכוב. ללא דיווח על העיכוב בזמן סביר, תחשבו כמי שקיבלו את ההזמנה ולא תהיה לחברה כל אחריות ולכם כל טענה או דרישה בגין אי האספקה של המוצר.

  מוצרים שאזלו

  אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים שיימצא באותה עת בידי החברה. טלפייר אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו בעת הליקוט בחנות המכר. מובן שלא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טלפייר בגין מוצרים שלא סופקו (למעט אי חיובכם תמורתם).

  אם הזמנתם מוצר ב"טלפייר אונליין" ובעת הליקוט התברר שהוא אינו נמצא במלאי שבידי החנות, ייעשה מוקד "טלפייר אונליין" מאמץ לפנות אליכם כדי לקבל את הסכמתכם מראש להחלפת המוצר. בתהליך הרישום ב"טלפייר אונליין" תתבקשו למסור את הוראותיכם לגבי כל מקרה שבו לא יעלה בידי מוקד השירות ליצור איתכם קשר.

  טלפייר תשתדל, כמובן, לספק את הזמנתכם כפי שהיא. לצורך כך תוכלו לצרף במהלך ההזמנה הערות באשר למוצרים חלופיים או דומים, שתהיו מעוניינים לקבל במקרה של חוסר.

  אריזה

  המוצרים ייארזו באריזות קרטון, או בכל אריזה סבירה אחרת שבאותה עת תמצא בידי טלפייר. המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם במצבם כפי שהוא (As Is), בכפוף לקיומם במלאי בחנות המכר של החברה בעת ליקוט המוצרים.

  בדיקת המשלוח

  הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות למוקד"טלפייר אונליין" בטלפון 03-9211955 תוך 24 שעות ממועד האספקה.

  שינויים וביטולים

  בטרם קבלת המוצרים:

  "כל בקשה לשינוי משלוח להחלפה או ביטול של פריטים ומוצרים ו/או של ההזמנה כולה, יש להפנות למוקד "טלפייר אונליין" בטלפון 03-9700414. בעת הפניה תתבקשו להזדהות בפרטי זיהוי בסיסיים כגון שם חברה ושם המשתמש והסיסמה שבחרתם במהלך הרישום ב"טלפייר אונליין". נא הכינו אותם מראש כדי לזרז את הטיפול בבקשה.

  אתם רשאים לשנות את הזמנתכם או לבטלה עד למועד שעובדי טלפייר החלו ללקט את המוצרים והמצרכים שהזמנתם. במקרה זה ישקף החשבון לתשלום את השינויים שביצעתם.

  עם זאת, לאחר קבלת המשלוח תוכלו להחזיר או להחליף מוצרים בהזמנה הבאה, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של טלפייר המפורטות להלן.

  לאחר קבלת המוצרים:

  תהיו רשאים לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, המתוארים לעיל:

  המוצר ארוז באריזתו המקורית.

  המוצר לא נפגם, ולא נעשה בו כל שימוש, כולל התוויות המקוריות והחשבונית.

  זכות ההחזרה כאמור לעיל לא תחול על:

  מוצרים שהותקנו בבית הלקוח.

  מוצרים שהחוק אינו מאפשר להחזירם.

  מוצרים שאדם יכול להקליט או לשכפל, ואשר נפתחה החבילה שלהם.

  במידה וביקשתם כי את הספקת המוצרים מאוחר משישה חודשים מיום ההזמנה, זכות הביטול אינה חלה לאחר מועד האספקה .

  על מנת להבהיר, בכל מקרה של ביטול ההזמנה, ו/או החזרת מוצרים (לא כולל – החזרת מוצרים פגומים ו/או טעות במשלוח שנגרמה ע"י החברה), תחויבו בתשלום עבור כל ההוצאות והחיובים כולל הוצאות אריזה, הובלה ודמי ביטוח עבור משלוח המוצר ועלויות ההחזרה.

  לאחר קבלת המוצר חזרה, טלפייר תזכה אתכם במחיר המכירה, בניכוי 5% או 100 ₪ ( הנמוך ביניהם ) כדמי ביטול.

  בכל מקרה טלפייר לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק במהלך משלוח המוצרים שהוחזרו.

  דעו: לטלפייר זכות לתבוע נזקיה בגין החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו .

  טלפייר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

  במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את ביצוע העסקה

  אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש או צד ג'

  אם יתברר כי המשתמש מתכוון עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

  הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הרשומה באתר. ככל ששולמה התמורה, יושב הסכום בכפוף לתנאי ביטול העסקה, ולא יהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי טלפייר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

  פרטיות

  הפרטים האישיים שאתם מוסרים בעת ביצוע ההרשמה ולאחר מכן בעת ביצוע ההזמנה ב"טלפייר אונליין" יישמרו במערכת טלפייר. אינכם חייבים לפי החוק למסור פרטים אלו לטלפייר ומסירתם תלויה ברצונכם בלבד. עם זאת טלפייר לא תוכל לספק את הזמנתכם אם לא מסרתם פרטים אלו.

  טלפייר שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב"טלפייר אונליין" מידע אודות הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, מוצרים שרכשתם,מידע או פרסומות שקראתם ב"טלפייר אונליין", העמודים שצפיתם בהם,ההצעות שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר.

  טלפייר תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא רשאית להשתמש בו לצרכיה על-פי מגבלות תנאי השימוש והרכישה (אם אישרתם את הסכמתכם להן) והוראות כל דין.

  טלפייר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם ב"טלפייר אונליין", למעט במקרים המפורטים להלן:

  אם התקבל בידי טלפייר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;

  בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין טלפייר;

  טלפייר תהיה רשאית - ואתם מסכימים לכך - להעביר את פרטיכם ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשיתם ב"טלפייר אונליין" לחברות אחרות שבבעלות טלפייר, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות הסכם זה;

  אם טלפייר תמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות "טלפייר אונליין" במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ב"טלפייר אונליין" ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות בהסכם זה;

  טלפייר רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרתם בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיכם בעת השימוש ב"טלפייר אונליין" לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטית וכן לדיוור ישיר, הן למבצעים והן לפרסומות, ובאישורכם תנאים אלה הנכם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך. טלפייר תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי.

  בעת השימוש ב"טלפייר אונליין", ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים שהוצגו בפניכם, המודעות שבהן צפיתם, התכנים שעניינו אתכם, כמה זמן שהיתם באתר ואילו פעולות ביצעתם בו. אם אתם רק מבקרים באתר, מבלי להזדהות, המידע שייאסף יישא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד.במקרה זה המידע לא ישויך לפרטיכם האישים, השמורים במערכות המחשב של טלפייר באינטרנט אם בחרתם לקנות בו.

  "טלפייר אונליין" משתמש ב"עוגיות" (Cookies) כדי לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלכם, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש ב"טלפייר אונליין", כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות וכדי לסייע בתפעולו. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי "טלפייר אונליין" ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלכם. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעתם אל האתר, מדורים ומידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.המידע ב- Cookies מוצפן, וטלפייר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי "טלפייר אונליין" יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

  אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.זכרו, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות ב"טלפייר אונליין" או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה- Cookies במחשבכם בכל רגע. הואיל ועוגיות מונעות מכם לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק מידע אחר בדבר העדפותיכם, אל תמחקו אותן אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש ב"טלפייר אונליין".

  אבטחת מידע

  טלפייר מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע ב"טלפייר אונליין". חדירה למערכות המחשב של טלפייר מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב,טלפייר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה,ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את "טלפייר אונליין". אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב"טלפייר אונליין" - לרבות מידע שנאגר אודותיכם - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טלפייר.

  אתם מתחייבים כי לא תבצעו כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי טלפייר או "טלפייר אונליין", לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

  טלפייר לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלכם, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרתם את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרתם אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנתם את סיסמאותיכם לעיתים תכופות, כמומלץ בתנאים אלה.

  אחריות

  בכל הנוגע למידע בכלל ועל המידע בנוגע למוצרים במערכת הזמנות טלפייר, החברה אינה מתחייבת למהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצרכיך או לתיאורם.

  כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות לנגד עיניכם על גבי מסך המחשב.

  טלפייר אינה מתחייבת שהמוצרים המוצעים למכירה ב"טלפייר אונליין" יהלמו את צורכיכם ודרישותיכם. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצורכיכם חלה תמיד עליכם, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזרת במנגנוני החיפוש המצויים ב"טלפייר אונליין".

  טלפייר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכם במישרין או בעקיפין בשל שימוש במוצרים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שבה תהיה לטלפייר אחריות כלשהיא, תהיה אחריות זו מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.

  טלפייר לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

  אחריות לתקינות מוצר, באריזתו המקורית, ואשר לא נעשה בו כל שינוי ו/או שימוש תהיה לשנה ממועד האספקה.

  השירות ב"טלפייר אונליין" ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טלפייר בגין תכונות השירות,מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.

  טלפייר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של "טלפייר אונליין".יחד עם זאת, טלפייר אינה מתחייבת שהשירות ב"טלפייר אונליין" לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

  במסגרת הביקור ב"טלפייר אונליין" יוצג בפניכם מידע מסחרי-פרסומי.מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מטלפייר ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים,טלפייר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלו לבוא לטלפייר בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות טלפייר ב"טלפייר אונליין" ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

  טלפייר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים,שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מ"טלפייר אונליין" או בעקבות ביקורכם באתר.

  קניין רוחני

  כל זכויות הקניין הרוחני ב"טלפייר אונליין", לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של טלפייר בלבד,או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של"טלפייר אונליין", בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של טלפייר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.

  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ב"טלפייר אונליין", בבסיס הנתונים ב"טלפייר אונליין", ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים ב"טלפייר אונליין" בלא קבלת הסכמתה של טלפייר מראש ובכתב.

  אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ב"טלפייר אונליין" לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של טלפייר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

  אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד, אלא בתנאי וניתנה הסכמתה של טלפייר לכך מראש ובכתב.

  אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו טלפייר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת טלפייר לכך מראש ובכתב.

  השם מערכת הזמנות טלפיייר באינטרנט וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר ב"טלפייר אונליין" (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של טלפייר וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של טלפייר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

  איסור שימוש מסחרי

  אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של טלפייר בכתב ומראש.

  שינויים באתר ובשירות

  טלפייר רשאית לשנות, מעת לעת, תנאים אלה, בלי להודיע על כך מראש.התנאים החדשים יפורסמו באתר טלפייר ו/או ב"טלפייר אונליין" וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

  טלפייר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה "טלפייר אונליין" ו/או את האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טלפייר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  הפסקת שירות "טלפייר אונליין"

  טלפייר רשאית להפסיק באופן זמני את שירות "טלפייר אונליין" או לבטלו כליל, וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. טלפייר זכאית בכלל זה לאגד את "טלפייר אונליין" כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות ב"טלפייר אונליין" לצד שלישי, ובלבד שזכויותיכם על פי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה זה יועברו כל פרטיכם לתאגיד שיקבל את הזכויות ב"טלפייר אונליין", ואתם מסכימים לכך מראש.

  תנאים ממצים

  תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם ביניכם לבין טלפייר בקשר עם רכישה ב"טלפייר אונליין".

  דין ושיפוט

  הדין החל על השימוש ב"טלפייר אונליין" ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז, במדינת ישראל.