1.3.2020 ADR-723 מכלול משולב כתובתי

מכלול מבוא/מוצה תלת ערוצי למערכות כתובתיות מבוא למד לחץ שני מוצאים להפעלות קו התקשורת מבודד גלוונית מאספקת 24Vdc לשטח 1, 2, או 3 כתובות – ניתן להגדיר באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

1.3.2020 ADR-705 מכלול מבוא

מכלול מבוא מפסק מבוא אחד/שניים – לחיבור מפסק לחץ (פרסוסטאט); מפסק זרימה; או בקרת שסתום למתזים כתובת אחת או שתיים ניתן להגדיר תכונות עבודה באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

1.3.2020 ADR-718 מכלול מבוא אזורי

מכלול מבוא אזורי – זהה פונקציונאלית ל-ADR-818A שמונה אזורים – לכל אזור ניתן לחבר 25 גלאים אזוריים מספק 24Vdc לגלאי קרן ומאפשר לבצע בהם השב (reset) קו התקשורת מבודד גלוונית מאספקת 24Vdc לשטח שמונה כתובות – ניתן להגדיר כארבע כתובות באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

27.2.2020 ADR-712 מכלול מבוא אזורי

מכלול מבוא אזורי – זהה פונקציונאלית ל-ADR-812A שני אזורים – לכל אזור ניתן לחבר 25 גלאים אזוריים מספק 24Vdc לגלאי קרן ומאפשר לבצע בהם השב (reset) קו התקשורת מבודד גלוונית מאספקת 24Vdc לשטח שתי כתובות – ניתן להגדיר ככתובת אחת באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

29.8.2018 כרטיסי תקשורת

מכלול תקשורת לחיבור בין רכזות LON-7000 כרטיס התקשורת 7000-LON מאפשר חיבור של עד 32 רכזות 7000-ADR ברשת בשיטת PEER TO PEER כך שישנה שליטה מלאה על המתקן מכל רכזת. ניתן לבצע את חיבור הרשת במספר טופולוגיות: bus, star, ring, mixed. חיבור ברשת הרכזות אפשרי מלבד כבלי נחושת גם ע"י סיב אופטי למרחקים של עד 25 […]