ADR-3000 רכזת גילוי אש
 • מיוצר בישראל
 • Standart CE
 • Standart UL
 • Standart EN-54

ADR-3000

מערכת גילוי וכיבוי אש כתובתית מסדרת 3000- מאפשרת שליטה של עד 508 התקני מבוא ומוצא ברכזת בודדת או עד 16,256 התקנים ברשת

ה- ADR-3000 הנה מערכת בקרה כתובתית לגילוי אש, גילוי גז וכיבוי אוטומטי. המערכת מבקרת

ומפעילה התקני מבוא כתובתיים כגון: גלאי עשן, גלאי חום, גלאים משולבים, גלאי גז, לחצני אזעקת אש,ומפסקי זרימה. כמו כן מבקרת ומפעילה התקני התרעה כדוגמת: צופרים, נצנצים ומנורות סימון, מיכלי -כיבוי אוטומטיים, וחייגנים.

המערכת נושאת תו תקן ישראלי ת.י. 1220 חלק 2, תו תקן אירופאי EN-54 ומאושרת לתקן האמריקאי UL 864.

מתאפשרת בקרה של כל התקן במערכת תוך שליטה מלאה על כל אופני העבודה ובכללם אזעקה, תקלה, רגישות, קדם אזעקה, אתרעת ניקוי גלאים ועוד.

בניגוד למערכות רגילות מאפשרת המערכת הכתובתית לעבד את האות הנקלט מהגלאים ולקבוע ערכי סף אזעקה בהתאם לאופי המקום ובהתאם למשטרי עבודה כדוגמת יום/לילה, וכו'.

הרכזת מבצעת תיקוני היסט ) drift compensation ( באופן אוטומטי על מנת להתאים את רגישות

הגלאים לשינויים בתנאים סביבתיים חיצוניים וגורמי הפרעה כגון הצטברות אבק.

לכל התקן מוצא ניתן להגדיר הפעלות מותנות במגוון אפשרויות, מרמת התקן במערכת בודדת עד לרמת התקנים המחוברים לרכזות שונות ברשת.

תצורת המערכת מאפשרת גמישות רבה בתכנון ובהתקנה, החל מרכזת מקומית יחידה ועד למערכת

מרובת רכזות הפרוסה כרשת בין מבנים ומתקנים המרוחקים גיאוגרפית זה מזה.

ברכזת קיימת פונקצית פיקוח- זו מאפשרת בקרה על מצבי מפסקים ופעולה בהתאם לשינוי מצבם תוך שימוש בתשתית מערכת גילוי האש.

הרכזת מאפשרת שליטה של עד 508 התקני מבוא ומוצא ברכזת בודדת או עד 16,256 התקנים ברשת.

ניתן לבצע מימוש קו תקשורת להתקנים כתובתיים בClass B או .Class A

הרחבת קיבול המערכת מעבר ל- 508 כתובות נעשית על ידי חיבור רכזות נוספות )עד 32 רכזות( ברשת שוויונית" ) peer to peer ( המחוברות ברשת המאופיינת בתקשורת מהירה. ניתן לתכנת בנפרד כל רכזת כך שתציג ותגיב לאירועים ברכזות אחרות המוגדרות כשותף.

הרכזת כוללת שעון זמן המאפשר הפעלה מותנית בזמן של החייגן האוטומטי ושינוי רגישות הגלאים

בהתאם לשעות העבודה במשך היממה ובהתאם לימי השבוע )שישי/שבת(.

שעון הזמן משמש בנוסף לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת אזעקה, תקלה, ביצוע פעולות

כגון: השב, השתקת צופרים, ביצוע תכנות, ועוד.

ניתן לחבר למערכת מחשב שבו מותקנת תוכנת בקרה לשליטה כללית. התוכנה כוללת תצוגה גראפית צבעונית של מבנה המערכת תוך ציון גרפי של נקודות האזעקה ובליווי טקסטים המתארים את אופי המקום ופעולות חירום שיש לנקוט בהן בשעת אזעקה, תכנות המערכת, שליטה מרחוק וניהול אירועים.

ניתן להפיק במערכת דוחות אירועי מערכת כגון אזעקה, תקלה, וכו'. הדוחות כוללים את נתוני האירוע, זמן האירוע, סוג ההתקנים, הכינויים, ופרטים נוספים. אירועים אלה ניתנים להצגה במסך המערכת או לחילופין ניתנים להדפסה.

לרכזת ADR-3000 מגוון ממשקי תקשורת המאפשרים שליטה ובקרה.

• RS-232 לחיבור ל- NET-3000 , מחשב, או למדפסת טורית (סריאלית)

• RS 485 לחיבור לוחות משנה

• TCP/IP לבקרה ושליטה ברשת מקומית ( LAN ) או עולמית  WAN (אופציה)

המערכת מיועדת להתקנה בפרוייקטים גדולים ומורכבים

מפעלים

בניינים רבי קומות

בתי חולים

מוסדות ציבור

שדות תעופה

אוניברסיטאות

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

תקינה

 • עומד בתקן הישראלי ת.י. 1220
 • עומד בתקן האמריקאי UL-864
 • עומד בתקן האירופאי EN-54

נתונים טכניים

 • ניתנת לחיבור למחשב שבו מותקנת תוכנת בקרה לשליטה כללית
 • ניתן להפיק דוחות אירוע
 • מגוון ממשקי תקשורת

בקרה מתקדמת

 • לכל התקן מוצא ניתן להגדיר הפעלות מותנות במגוון אפשרויות
 • קביעת ערכי סף אזעקה בהתאם לאופי המקום
 • בקרה ושליטה מלאה על התקנים ובכללם אזעקה, תקלה, רגישות, התרעת ניקוי גלאים וכו'
 • ביצוע תיקוני היסט