מדיניות פרטיות

טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ("טלפייר")

 

א. כללי

 1. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד טלפייר משתמשת במידע אישי שנאסף על-ידה או שנמסר לה בקשר עם השימוש במוצרים הרלוונטיים של טלפייר, ובכלל זה אתר האינטרנט של טלפייר, אפליקציות שונות של טלפייר, תוכנות השונות של טלפייר וכל מוצר או שירות אחר שטלפייר משווקת ללקוחותיה ו/או טלפייר מפעילה ושבמסגרתו נאסף או מעובד מידע אישי של הלקוחות ו/או המשתמשים (להלן: "המוצרים הרלוונטיים").

 1. בעת השימוש במוצרים הרלוונטיים נאסף מידע עליך, המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש במוצרים הרלוונטיים וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך למוצרים הרלוונטיים. חלק מהמידע נאסף באמצעים אוטומטיים, בעת שאתה עושה שימוש במוצרים הרלוונטיים, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה IP שממנה פנית ועוד.

 1. יודגש, כי הפרטים שיסופקו לטלפייר, יכול ויאומתו מול מידע אודותיך שקיים כבר ברשות טלפייר או מול מידע דומה שסופק לטלפייר או מול כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

 1. בעצם שימושך במוצרים הרלוונטיים, אתה מביע את הסכמתך לשימוש של טלפייר במידע אישי הנוגע אליך, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 1. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

ב. רישום למוצרים הרלוונטיים והזמנת שירותים או מוצרים

 1. בעת הרישום למוצרים הרלוונטיים יהיה עליך למלא טופס רישום הכולל בין השאר שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, כתובת, שם החברה בה אתה עובד, טלפון ועוד.

 1. כמו כן, ייתכן כי בעת הזמנת אחד מהמוצרים הרלוונטיים, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי שלך לצורך ביצוע רכישה.

 1. יובהר, כי מסירת הפרטים כפופה להסכמתך ואינך מחויב על-פי דין למסור אותם לטלפייר. אולם, הפרטים שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ לצורך אספקת השירותים הרלוונטיים ויתכן כי ללא מסירת הפרטים האמורים לא תוכל להשתמש במוצרים הרלוונטיים או בחלק מהם. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של טלפייר.

ג. השימוש במידע

 1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך במוצרים הרלוונטיים ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר למטרות הבאות:
  • 9.1. לאפשר את שימושך במוצרים הרלוונטיים;
  • 9.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במוצרים הרלוונטיים;
  • 9.3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים במוצרים הרלוונטיים;
  • 9.4. לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים במוצרים הרלוונטיים
  • 9.5. פרסום מידע ותכנים;
  • 9.6. להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת שימוש במוצרים הרלוונטיים לתחומי ההתעניינות שלך.
  • 9.7. שירות לקוחות ומתן תמיכה בשירותים הרלוונטיים;
  • 9.8. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי טלפייר ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, הטלפון הסלולרי, אלא אם תציין אחרת בכתב בפני טלפייר כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות ומסרים כאמור, הנך מוזמן לפנות לטלפייר, בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש להסירך מרשימת התפוצה;
  • 9.9. יצירת קשר עמך;
  • 9.10. בטחת מידע;
  • 9.11. בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה במוצרים הרלוונטיים;
  • 9.12. על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.

 1. בנוסף, טלפייר תעשה שימוש למטרות לגיטימיות נוספות של טלפייר במידע סטטיסטי שנאסף בקשר עם המוצרים הרלוונטיים ואשר אינו מזהה אותך אישית

ד. מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. טלפייר תהייה רשאית להעביר את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כדלקמן:
  • 11.1. לקבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים הניתנים לנו בקשר עם המוצרים הרלוונטיים או בקשר עם פנייתך אלינו (לדוגמא: העברת פרטי כרטיס אשראי לחברת הסליקה באינטרנט);
  • 11.2. ליועצים המקצועיים שלנו (כגון עורכי דין, רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם;
  • 11.3. לכל גורם שטלפייר קיבלה את הסכמתך להעברת מידע אליו;
  • 11.4. לגופים קשורים לטלפייר (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו'), לשם קידום המטרות העסקיות של קבוצת טלפייר.
  • 11.5. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל טלפייר צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  • 11.6. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין טלפייר שתחייב את העברת המידע אודותיך, ככל שנדרש בקשר עם התמודדות עם המחלוקת;
  • 11.7. במקרה בו טלפייר תמצא, כי פעולותיך במוצרים הרלוונטיים מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
  • 11.8. לצד שלישי שאליו טלפייר תעביר בכל צורה שהיא את פעילות המוצרים הרלוונטיים או שעמו תתמזג או שאליו תמזג את פעילות המוצרים הרלוונטיים, ובלבד שצד שלישי כאמור יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • 11.9. בהתאם לדרישות כל דין ו/או דרשות מוסמכת.

ה.  Cookies

 1. המוצרים הרלוונטיים משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במוצרים הרלוונטיים, לאימות פרטים, כדי להתאים את המוצרים הרלוונטיים להעדפותיך האישיות, לטובת פרסום ולצורכי אבטחת מידע

 1. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ו. פרסומות של צדדים שלישיים

 1. ייתכן שטלפייר תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן במוצרים הרלוונטיים. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך או מכשירך הסלולרי. ה-Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע אודות השימוש במוצרים הרלוונטיים ושבהם צפית בפרסומות כמו גם על אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

ז. אבטחת מידע

 1. טלפייר מיישמת במוצרים הרלוונטיים מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, טלפייר אינה מתחייבת שהמוצרים הרלוונטיים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.

ח. זכות לעיין במידע

 1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), במקרים מסויימים, אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לכתובת המייל של טלפייר, בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] או באמצעות דואר רגיל לכבוד טלפייר גלאי אש וגז בע"מ, רח' הסיבים 43 פתח תקוה.

ט. שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מדיניות פרטיות זו יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה של שינוי מהותי במדיניות זו, טלפייר תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה במוצרים הרלוונטיים או על ידי שליחת הודעה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה במוצרים הרלוונטיים תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.


מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 27 בדצמבר 2021.