תנאי שימוש – אפליקציית טלפייר מובייל/ ALERTO

 

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש בשירותים מבוססי ענן של טלפייר וביניהם, אפליקציית טלפייר מובייל ואפליקציית ALERTO, המופעלים ומנוהלים על ידי טלפייר גלאי אש וגז בע"מ מרחוב הסיבים 43 בפתח תקווה (להלן: "האפליקציה ו/או טלפייר מובייל"). השימוש ב טלפייר מובייל ו-ALERTO, באפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה .תנאים אלה חלים על השימוש בטלפייר מובייל ו-ALERTO ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולארי סמארטפון, מחשב לוח (טאבלט) וכיו"ב, במערכות הפעלה של אפל (IOS) וגוגל (אנדרואיד) או מערכות אחרות ככל שיהיו. תנאי השימוש  מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, ( audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה ( animation ), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה ( sample ), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר ( format ), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית ( icon .טלפייר רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תיקונים כאמור יפורסמו בתנאי השימוש  או בכל דרך אחרת, והודעה כאמור תישלח אליך לאחר השינוי.תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום במסגרת התקשרות בינך לבין טלפייר או מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום מעת לעת בהורדה ורכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של אפל (APP STORE) או בחנות האפליקציות של גוגל (PLAY STORE). בהתקנת אפליקציית טלפייר מובייל ו-ALERTO הינך מקבל את התנאים כפי שהם מפורטים בתקנון זה במלואם ולא תוכל להשמיע טענה כי לא קראת את תנאי השימוש ו/או לא הבנת את משמעותם.

השימוש בטלפייר מובייל ו-ALERTO:

הנך רשאי להשתמש בתכנים ו/או בשירותי טלפייר מובייל ו-ALERTO בהתאם לכללים המפורטים להלן ואין להשתמש בהם באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של טלפייר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים ו/או שירותים הניתנים בטלפייר מובייל ו-ALERTO, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה שאיננה לצורך השימוש שהוגדר בתקנון זה. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים ו/או שירותים הניתנים בטלפייר מובייל ו-ALERTO. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מטלפייר מובייל ו-ALERTO. אין להציג תכנים מטלפייר מובייל ו-ALERTO בתוך מסגרת (FRAME) גלויה או סמויה ללא קבלת אישור בכתב ומראש מטלפייר. אין להציג תכנים מטלפייר מובייל ו-ALERTO בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם, מוסיפים ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים הנלווים לטלפייר מובייל ו-ALERTO, וטלפייר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים ו/או שירותים הניתנים בטלפייר מובייל ו-ALERTO ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.השירותים שניתנים לך על ידי טלפייר מובייל ו-ALERTO  נועדו בין השאר להקל ולייעל את עבודתך. עם זאת, אינך רשאי לעשות כל שימוש בטלפייר מובייל ו-ALERTO בכלל או באפליקציה בפרט שלא כדין ו/או שימוש שמפר את החוק לרבות שימוש שיש בו כדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכות יוצרים, עבירה על חוקים רלוונטיים, עבירה על תקנים רלוונטיים ובכללם תקן 1220 על חלקיו, שימוש שעולה כדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר.טלפייר מובייל ו-ALERTO או האפליקציה אינה מהווה חלק מהסכם שירות (SLA-service level agreement), ואינה מהווה תחליף לקריאת שירות מצד הלקוח ביחס לתקלות ו/או אירועים לרבות אירועי תחזוקה באתר. התקנת האפליקציה אינה מהווה מרכיב בקבלת אישור מכון תקנים עבור מתקן ואינה דורשת הגעה נוספת של בודק מטעם מכון התקנים. טלפייר אינה מאשרת ביצוע פעולות מרחוק בניגוד לתקנים הרלוונטיים. כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים הנלווים לה ללא הימצאות פיזית באתר, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש וטלפייר אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ישירה או עקיפה ביחס לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך. הפעלת התקנים שונים באמצעות "טלפייר מובייל ו-ALERTO" תיעשה באחריותו הבלעדית של המתקין המצוי באתר, ובהתאם לתקנים הרלוונטיים ולשיקולי הבטיחות הנדרשים בשטח. מובהר כי ביצוע ביקורות שנתיות בהתאם לתקן 1220 חלק 11 באמצעות כלי הסיוע אשר באפליקציה, אינם מהווים תחליף להימצאות המתקין במתקן ולביצוע הביקורות פיזית במתקן לרבות בדיקת כל הגלאים במתקן (WALKTEST).

אי מתן שירות וניטור אקטיביים :

מובהר כי לא קיים בטלפייר מוקד המנטר את האירועים המועברים מהרכזת לטלפייר מובייל ול ALERTO והאחריות לקבלתם ולפעולה על פיהם נשארת על מקבל השירות. טלפייר אינה עוקבת באופן שוטף אחרי ההתראות הנשלחות לאפליקציה וממילא אינה לוקחת אחריות לביצוע פעולות אשר מצויות באחריות מקבל השירות. עוד מובהר ומוסכם כי שירות טלפייר מובייל ו-ALERTO אינו כולל ניטור אקטיבי ו/או רציף או כל ניטור אחר של אירועי האש והתחזוקה על ידי הספק ואינו מחייב את הספק לתגובה יזומה או כל תגובה שהיא באירועי אש או באירועי תחזוקה, למעט שירותי האחזקה כאמור בהסכם זה. טלפייר לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לניהול אירועי אש באתר הלקוח ואין בהפעלת שירותי טלפייר מובייל או ALERTO בכדי להטיל עליה אחריות זו.

רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים

באפליקציה ובטלפייר מובייל ו-ALERTO תתבקש לבצע הרשמה ולייצר פרופיל אישי ועסקי. בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים כגון: שם העסק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת העסק, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ועוד פרטים רלוונטיים לאופי הפעילות שלך מול טלפייר. טלפייר אף רשאית לבקש פרטים נוספים, מעת לעת, וכן דרכי זיהוי נוספות או אחרות. בעת הרישום, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לטלפייר. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגרי המידע של טלפייר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע וטלפייר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות שמתפרסמת באפליקציה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.הרישום לאפליקציה מהווה הסכמה לאישור קבלת עדכונים מטלפייר וניוזלטרים אשר עשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח 2008. באפשרותך להפסיק קבלת עדכונים וניוזלטרים כאמור בכל עת באמצעות עדכון באפליקציה עצמה ו/או באמצעות פניה לטלפייר.  

מדיניות פרטיות

טלפייר מכבדת את פרטיותך בעת שימוש בטלפייר מובייל ו-ALERTO. מדיניות הפרטיות העדכנית של טלפייר מובייל ו-ALERTO נמצאת בכל עת במשרדי טלפייר בכתובת הסיבים 43 פתח תקווה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות .

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בטלפייר מובייל ו-ALERTO, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה, וכן בכל תוכן הכלול בה הינן של טלפייר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מטלפייר. לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך .

אחריות טלפייר מובייל ו-ALERTO

טלפייר לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש בטלפייר מובייל ו-ALERTO ו/או באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תוכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים / רוגלות / תוכנות עוינות או כל תוכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באפליקציה ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה .התכנים והשירותים הניתנים באפליקציה נועדו לשפר ולייעל את עבודתך מול טלפייר ועל כן לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טלפייר בגין סוג השירותים, התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך וכדומה. השימוש באפליקציית טלפייר מובייל ו-ALERTO ייעשה, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה. זמינות האפליקציה ופונקציונאליות האפליקציה, התוכן והשירותים תלויים בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטת טלפייר, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולאריים). טלפייר לא תהיה אחראית לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתה.

החיבור לאינטרנט שנדרש לשם השימוש בשירות, וכל העלויות הנלוות (דוגמת עלויות מידע סלולרי) הנגרמות כתוצאה משימושך בשירות, הינם באחריותך הבלעדית ועל חשבונך .. שליחה וקבלה של עדכונים בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון (WIFI או 3G) של המכשיר שלך לרשת האינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכם שבינך ובין ספק התקשורת הסלולרית שלך ולתשלומים החלים עליך לפיו.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את טלפייר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד טלפייר .

שינויים באפליקציה והפסקת השירות

טלפייר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה טלפייר מובייל ו-ALERTO ובכלל זה את האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, להסיר או להוסיף שירותים ותכנים ולשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים בטלפייר מובייל ו-ALERTO ובאפליקציה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי טלפייר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית טלפייר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק טלפייר את החומר הכלול בטלפייר מובייל ו-ALERTO ובאפליקציה למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו, יהיה בתי המשפט המוסמך שמושבו בעיר תל-אביב-יפו.

כללי

אין בתנאי תקנון זה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין טלפייר לבינך ו/או כדי לשנותה. תנאי ההסכם אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות, יחסי סוכן או מפיץ או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים. כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.

פניות כאמור ניתן לשלוח אלינו באמצעות כתובת דואר אלקטרוני:  [email protected]