Icon

תמצית התקן הישראלי

20/9/2018

תמצית התקן הישראלי

מערכות גילוי וכיבוי אש

מערכת גילוי אש נועדה לגילוי מוקדם ככל שניתן של התפרצות האש. ככל שמערכת גילוי האש תעשה את עבודתה מוקדם יותר, יאפשר הדבר בריחה מהירה ובטוחה של אוכלוסיה ממוקד האש ויאפשר טיפול של שירותי כיבוי האש המקומיים. מאמר זה מתמצת את התקן הישראלי 1220 חלק 3 המתייחס להתקנת מערכות גילוי אש.

תשתיות

·עפ"י התקן, הצנרת תותקן על פי חוקי החשמל כאשר כל רכיב בצנרת חייב להיות בעל תו תקן.
·התשתיות של מערכות גילוי אש יהיו נפרדות וישמשו אך ורק לגילוי אש.
·תשתית להתקנה גלויה של מערכת גילוי אש תהיה מסוג "מרירון" אשר נושאת תו תקן.
·תשתיות למערכות גילוי אש אשר ממוקמות מתחת לתקרה אקוסטית תהיינה בצבע אדום.
·כל התשתיות למערכות גילוי אש יחוזקו לקיר ע"י "שלות" במרווחים של 60 ס"מ בין אחת לשנייה.
·בכל מפגש של שני מובילים, חייבת להיות מותקנת קופסת חיבורים.
·בתשתיות למערכות גילוי אש, כל הצינורות חייבים להיכנס לתוך קופסאות. אין להשאיר חיווט גלוי בשום צורה.
·בתקרות גבס סגורות, יש לדרוש פתח שירות. בכל קופסא שאינה נסגרת עם ברגים יש להוסיף אזיקון בין המכסה לבין גוף הקופסא.
·במקומות בהן מותקנת תשתית למערכות גילוי אש ואשר קיימים בהם רשתות ברזל, יש להניח חיווט מסוג NYY ולהפרידו ממקור מתח חשמלי.

חיווט

·כל סוגי החיווט אשר משמשים להתקנת מערכות גילוי אש יאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי.
·חיבור חיווט להתקנת מערכות גילוי אש יבוצע ע"י הלחמה ובידוד מתכווץ או מהודק עם פחית.
·חיבור חיווט מערכות גילוי אש ישולט ע"י דגלונים המסמלים את כיוון המתח וסוגיו השונים.

גלאי עשן

·גלאי עשן יותקנו על פי דרישת שירותי כיבוי אש, יועץ הבטיחות של המקום ועל פי תו התקן של מכון התקנים הישראלי.
·בהתקנת גלאי עשן יש להתרחק ככל האפשר מפתחי מיזוג אוויר.
·הגלאים יותקנו בצורה שנורית גלאי העשן תופנה לכיוון היציאה מאותו מתחם.
·במערכות גילוי אש אנלוגיות, במקומות בהם אין שילוט בחדרים, יש להתקין מנורות סימון המיועדות למערכות גילוי אש מעל לכל חדר.
·במערכות גילוי אש אזוריות, חובה להתקין מנורות סימון.
·בלוחות חשמל, בהתקנת כל סוגי מערכות גילוי האש יש להתקין מנורת סימון.

חייגן אוטומטי

במערכות גילוי אש קיימת חובה להתקין חייגן אוטומטי עם בקרת קו לניתוק קו הטלפון. החייגן האוטומטי ימוקם ככל שניתן ליד רכזת גילוי האש ויצויד עם קו טלפון פרטי.

לחצנים

·בכל לחצן למערכת גילוי אש שיותקן יש צורך בהתאמתו לסוגה של המערכת (אנלוגית / אזורית).
·הלחצנים יותקנו בכניסה לאזורי הגילוי וגובהם לא יעלה על 1.8 מטר.
·התקנת לחצן למערכות גילוי אש תחשב בתזרים ובחיווט בדומה לגלאי עשן רגיל.
צופרים:
·בכל מערכת גילוי אש יש להתקין צופרים.
·הצופר משמש כהתראה הטובה ביותר על קיום שריפה באתר בו מותקנת מערכת גילוי האש.
·במקומות הומי אדם יש להתקין במערכות גילוי אש צופר עם נצנץ.
·יש להקפיד לבדוק את השמעת צופרים אשר צריכים להיות עפ"י דרישות מכון התקנים הישראלי במד דציבלים מסוים.

רכזת

·התקנת רכזת גילוי אש תהיה קרובה ככל שניתן בכניסה לאתר.
·לחילופין, במקום התקנת רכזת גילוי האש בכניסה לאתר, ניתן להתקין פאנל משנה לרכזת בכניסה.
·רכזת גילוי האש תחובר למתח דרך מאמת נפרד עם מפסק דו קוטבי (זוהי דרישה חדשה בתקן).
·כניסת כבל החשמל לרכזת גילוי האש תהיה אך ורק בפתחים המיועדים לכך.
תוכניות, שילוט ומסירת מערכת גילוי האש:
·כל קופסאות המעבר וקופסאות החיבורים ישולטו במדבקת גילוי אש.
·על כל רכזת גילוי אש תודבק מדבקת היצרן בה יהיה טלפון ליצירת קשר.
·על כל רכזת גילוי אש ( אנלוגית או אזורית) יודבקו הוראות לביצוע מיידי.
·עם מסירת מערכת גילוי האש לאחר סיום התקנתה תסופקנה ללקוח תוכניות as made.
·בסיום התקנת מערכת גילוי אש יאשר המתקין ויזמן ביצוע בדיקה של המערכת ע"י מכון התקנים הישראלי.

מה עוד מעניין באתר שלנו?