מדיניות פרטיות

טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ("טלפייר")

 

א. כללי

 1. על השימוש במוצרים הרלוונטיים של טלפייר כגון אתרי האינטרנט של טלפייר, אפליקציות שונות של טלפייר, תוכנות השונות של טלפייר ובכל מוצר אחר שטלפייר משווקת ללקוחותיה ו/או טלפייר מפעילה ורלוונטי לעניין פרטיות הלקוחות והמשתמשים (להלן: "המוצרים הרלוונטיים"), תחול מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל.

 1. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת טלפייר ביחס לפרטיות המשתמשים במוצרים הרלוונטיים ביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר לטלפייר על ידי המשתמשים במוצרים הרלוונטיים ו/או הנאסף על ידי טלפייר בעת השימוש במוצרים הרלוונטיים (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 1. בעת השימוש במוצרים הרלוונטיים נאסף מידע עליך, המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש במוצרים הרלוונטיים, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך למוצרים הרלוונטיים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה IP שממנה פנית ועוד).

 1. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש במוצרים הרלוונטיים.

 1. טלפייר אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או מוצרים הרלוונטיים, לרבות כאלה המופיעים במוצרים הרלוונטיים ואשר אינם בשליטת טלפייר. בכל מקרה שרלוונטי לצד ג' כאמור, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו מוצרים הרלוונטיים או גוף מסחרי כאמור.

 1. יודגש, כי הפרטים שיסופקו לטלפייר, יכול ויאומתו מול מידע אודותיך שיש כבר ברשות טלפייר או מול מידע דומה שסופק לטלפייר או מול כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

ב. רישום למוצרים הרלוונטיים

 1. בעת הרישום למוצרים הרלוונטיים יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל בין השאר שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, כתובת, שם החברה בה אתה עובד, טלפון ועוד.

 1. כמו כן, ייתכן כי בעת ביצוע רכישה באחד מהמוצרים הרלוונטיים, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי שלך לצורך ביצוע רכישה.

 1. יובהר, כי הפרטים שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים בעת שימוש במוצרים הרלוונטיים וייתכן כי ללא מסירת הפרטים האמורים לא תוכל להצטרף למוצרים הרלוונטיים ו/או לרכוש מוצרים במוצרים הרלוונטיים.

ג. מאגר מידע

 1. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של טלפייר.

ד. השימוש במידע

 1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך במוצרים הרלוונטיים ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר על מנת (הנ"ל אינה רשימה סגורה):
  • לאפשר את שימושך במוצרים הרלוונטיים;
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במוצרים הרלוונטיים;
  • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים במוצרים הרלוונטיים;
  • לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים במוצרים הרלוונטיים
  • פרסום מידע ותכנים;
  • להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת שימוש במוצרים הרלוונטיים לתחומי ההתעניינות שלך.

 1. המידע שישמש את טלפייר יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

 1. טלפייר נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט ממך המשתמש ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בעצם השימוש במוצרים הרלוונטיים כפי שצוינו לעיל,  הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי טלפייר לצורך:
  • יצירת קשר עמך.
  • משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי טלפייר ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, הטלפון הסלולרי, אלא אם תציין אחרת בכתב בפני טלפייר כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות ומסרים כאמור, הנך מוזמן לפנות לכתובת המייל של טלפייר, בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
  • לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת במוצרים הרלוונטיים.
  • בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה במוצרים הרלוונטיים.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 1. טלפייר לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף הקשור אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').

 1. על אף האמור לעיל, טלפייר תהייה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  • טלפייר קיבלה את הסכמתך לחשוף מידע זה;
  • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים, כדוגמת העברת פרטי כרטיס אשראי לחברת הסליקה באינטרנט. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר והוסכם אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו טלפייר;
  • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל טלפייר צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין טלפייר שתחייב את חשיפת פרטיך;
  • במקרה בו טלפייר תמצא, כי פעולותיך במוצרים הרלוונטיים מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
  • במקרה שבו טלפייר תעביר בכל צורה שהיא את פעילות המוצרים הרלוונטיים לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המוצרים הרלוונטיים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ו.  Cookies

 1. המוצרים הרלוונטיים יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במוצרים הרלוונטיים, לאימות פרטים, כדי להתאים את המוצרים הרלוונטיים להעדפותיך האישיות, לטובת פרסום ולצורכי אבטחת מידע.

 1. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ז. פרסומות של צדדים שלישיים

 1. ייתכן וטלפייר תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן במוצרים הרלוונטיים. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך או מכשירך הסלולרי. ה -Cookies  מאפשרות להן לאסוף מידע אודות השימוש במוצרים הרלוונטיים ושבהם צפית בפרסומות כמו גם על אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookiesכפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

ח. אבטחת מידע והגבלת אחריות

 1. טלפייר מיישמת במוצרים הרלוונטיים מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, טלפייר אינה מתחייבת שהמוצרים הרלוונטיים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.

 1. בנוסף, מובהר כי המוצרים הרלוונטיים תלויים במערכות צד שלישי שאינן בשליטת טלפייר, לרבות אך לא רק: רשתות סלולאריות, רשתות תקשורת קווית, מחשבי צד שלישי, רשת האינטרנט, מערכות הפעלה למיניהן, תוכנות "חומות אש" וכיוצ"ב ("סביבת העבודה"). אחריותה של טלפייר (במידה ותקבע כי אכן זו קיימת) מוגבלת למוצר עצמו ולא לסביבת העבודה בה הוא פועל. שינויים בסביבת העבודה ובמערכות אחרות אינם בכל מקרה באחריות טלפייר ואינם מחייבים את טלפייר לבצע התאמות בתוכנה או במוצרים אחרים, אם אלה יידרשו.

ט. זכות לעיין במידע

 1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות לכתובת המייל של טלפייר, בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] או באמצעות דואר רגיל לכבוד טלפייר גלאי אש וגז בע"מ, רח' הסיבים 43 פתח תקוה.

 1. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

י. שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של המוצרים הרלוונטיים יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו טלפייר משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, טלפייר תודיע לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה במוצרים הרלוונטיים או על ידי שליחת הודעה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה במוצרים הרלוונטיים תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.